Ny rødliste for truete arter

For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut.

Den kraftige tilbakegangen i antall voksne laks som kommer tilbake fra havet hvert år, er hovedårsaken til at den norske villaksen nå kommer på rødlista. Den endelige rødlista over truete arter i Norge vil ikke være klar før nærmere jul. Men 25. mars ble de foreløpige vurderingene av Artsdatabanken presentert. Forrige gang det ble lagt fram en rødliste, var i 2015. På 2021-lista er den norske villaksen blant de nye artene som det er risiko for at de kan dø ut fra Norge.

Laksen er plassert i kategorien nær truet.
I årene 1983 til 2019 er antallet laks som kommer fra havet og tilbake til norskekysten redusert med over 50 prosent. Årlig kommer bare rundt 500 000 laks tilbake til elvene, og dette er hovedgrunnen til kategoriseringen som nær truet, skriver Adresseavisen.

Fortsatt er det oppdrettsbransjen med rømt laks og lakselus som er de største truslene mot laksen. Også infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er en betydelig trussel, mens både parasitten Gyrodactylus salaris, sur nedbør, pukkellaks, vannkraftregulering og andre fysiske naturinngrep er vurdert som mindre farer.

I forvaltningen av laksen, er det et mål at de ulike elvenes bestander skal ha et visst antall gytefisk og et overskudd av fisk som kan høstes. Takket være de siste årenes restriksjoner på fiske i sjøen og elvene, har gytebestanden likevel klart seg bra og ikke blitt redusert slik som lakseinnsiget. Likevel har Miljødirektoratet innført nye og strengere regler for laksefisket.

Et av de viktigste tiltakene er at det ikke er lov å fiske i ytre kyststrøk, med unntak av Finnmark. Det er fordi det der er blanding av laks fra ulike elver, og man ikke vet hvilken bestand man fisker på. I fjorder der det står relativt bra til med bestanden, som for eksempel Namsen, vil det fortsatt være åpent for kilenotfiske. Likedan i ytre del av Trondheimsfjorden, men vel og merke i en kortere periode av sommeren, skriver Adresseavisen. Et annet viktig tiltak, er at fiske med krokgarn nå også forbys i Finnmark. Rundt Trondheimsfjorden, hvor det ligger hele 25 elver med selvproduserende laksebestander og som derfor kalles verdens viktigste laksefjord, vil de store elvene som Gaula og Orkla fortsatt være åpen for fiske fra 1. juni og ut august. Riktignok med sterke restriksjoner på hvor mye fisk som kan tas opp.

I Steinkjervassdraget stenges Steinkjerelva og Ogna for fiske, mens Byaelva holdes åpen. Den mindre elva Homla i Malvik, som har slitt i mange år, samt Levangerelva, blir også stengt.

På grunn av fare for overbeskatning av sårbare bestander, stenges også en del fjordområder for kilenotfiske. Blant annet nordmørefjordene inn mot elva Surna i Surnadal. Utenfor Driva i Sunndalen, derimot, vil det fortsatt kunne fiskes. Det er fordi elva fortsatt er infisert av gyro-parasitten, og at man ikke ønsker at laks skal gå opp i elva. Kilenotfiske er betydelig redusert mot det det en gang var, men senest i fjor ble likevel hele 36 prosent av laksefangsten gjort i sjøen.

Les mer om den nye rødlista på: www.artsdatabanken.no