Vindmøller dreper ørner

Havørn og kongeørn ble fredet i 1968, noe som betyr at det er straffbart å drepe ørn, enten det er med skytevåpen, feller, gift eller på annen måte. Hvor skal man plassere vindmøller som «drapsvåpen» i dette bildet?

Dreper man ørn med forsett, er det en straffbar handling som etter Naturmangfoldloven kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.

Vi kan gjøre følgende tankeeksperiment:
En saueeier har sauene sine på beite på en av de mange øyene i områder hvor det etableres vindmølleanlegg. Han skyter en havørn eller en kongeørn med begrunnelse i at rovfuglen antas å være en trussel mot næringen han driver. Om dette oppdages, vanker det anmeldelse, tiltale og straff. Han kan naturligvis søke om fellingstillatelse, men får det ikke. Når det etableres vindmøller i områder med bestand av ørner, vet man med 100 prosent sikkerhet at vindmøllene kommer til å drepe flere ørner, hvert eneste år. Likevel gis det tillatelse til at vindmølleanlegg etableres midt i kjerneområdet deres. Følgende spørsmål må kunne stilles: Er det egentlig noen prinsipiell forskjell på å drive næring med sau (mat) og å drive næring med strømproduksjon? Begge næringer er fundamentalt viktige.

Les hele artikkelen i FRILUFTSLIV nr. 2021-2